Новини
Водещи Бизнес Банки Акции Институции
Шефът на КЕВР ще информира КЗК за решенията на регулатора Bulphoto
КЗК иска КЕВР да я информира за решенията си
Красимир Тодоров - 23 февруари 2018, 18:00
КЗК прие становище по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията в Закона за енергетиката.
Основната цел на анализа на КЗК е да се прецени доколко предлаганите изменения са в съответствие с определената в Регламент (ЕО) №1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. и със Закона за защита на конкуренцията компетентност на КЗК да осъществява контрол върху поведението на участниците на енергийните пазари и да санкционира нарушаването на разпоредбите за защита на конкуренцията.

С проекта за изменение и допълнение на Закона за енергетика  се разширяват правомощията на КЕВР по наблюдение, установяване и санкциониране на случаи на пазарни манипулации по смисъла на Регламент (ЕС)№ 1227/2011 под формата на търгуване с вътрешна информация във връзка с енергиен продукт на едро и манипулирането на пазара или опитите за манипулиране на пазара по отношение на пазарите за търговия на едро с енергия.

В извършения анализ КЗК установи, че в определени случаи едно и също поведение на предприятие/предприятия би могло да попада както в обхвата на Регламент №1227/2011, съответно в правомощията на секторния регулатор КЕВР, така и в обхвата на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и чл. 15 и чл. 21 от КЗК, съответно в правомощията на КЗК, друг национален орган по конкуренцията на страна членка на ЕС или на Европейската комисия, съобразно разпоредбите на Регламент №1/2003.

От своя страна европейското секторно законодателство в областта на енергетиката (например, Третият либерализационен пакет и Регламент №1227/2011) изискват комплексен подход при противодействието на практики от страна на предприятия, които противоречат както на секторното законодателство, така и на правилата на конкуренцията.

Именно поради тази причина в горепосочените актове на ЕС са включени разпоредби за координация и обмен на информация между секторните регулатори и органите по конкуренцията на национално ниво. В същото време КЗК е на мнение, че разпоредбите на Закона за енергетиката, регламентиращи взаимодействието между КЗК и КЕВР, по-конкретно на общата разпоредба на чл. 21, ал. 6 от ЗЕ, не осигуряват необходимата правнообвързваща сила за необходимостта от обмен на информация между КЕВР и КЗК.

Ето защо Комисията за защита на конкуренцията предлага чл. 21 от Закона за енергетиката да бъде изменен и допълнен така, че да гарантира, че при осъществяване на дейността си КЕВР взаимодейства и си сътрудничи с Комисията за защита на конкуренцията, включително чрез предоставянето на информация с оглед образуване на производство по реда на Закона за защита на конкуренцията.

КЕВР следва да информира КЗК за всички случаи на инициирани от секторния регулатор производства за нарушение по Регламент (ЕС) № 1227/2011, като предостави информация за основанията за образуване на съответното производство.

В становището си КЗК посочва, че измененията и допълненията на чл. 21 от ЗЕ, както и приемането на горепосочените правила, ще позволи сътрудничеството и взаимодействието между секторния и националния орган по конкуренцията, включително обменът на информация, да се осъществява ефективно, като се гарантира спазване на специалните изисквания на секторното законодателство в областта на енергетиката и разпоредбите за защита на конкуренцията особено по отношение на поверителността, надеждността и защитата на обменяната информация, както и с оглед осъществяването на правото на защита на засегнатите лица.


Още от Институции
Страните от Г-20 изтъкнаха в заключителното си комюнике на срещата в Буенос Айрес значението на международната търговия.
- 21 Март 2018, 06:58
Кметицата на Париж Ан Идалго обяви днес на заседание на ОС началото на проучване за въвеждане на безплатен обществен транспорт във френската...
- 20 Март 2018, 16:02
Виена остава градът в света, който предлага най-доброто качество на живот.
- 20 Март 2018, 09:01
Всички от Институции
Банков каталог
Клубове
Линковеза реклама | обратна връзка | потребителско споразумение | добави сайт | методика | отговорност | Мобилна версия | Flight Mode

Copyright © 2018 Dir.bg. All rights reserved.