Новини
Водещи Бизнес Банки Акции Институции
Със сигурност няма да се облагат разплащателните сметки EPA/БГНЕС
Данък лихви ще се внася тримесечно
Редактор: News.dir.bg - 12 октомври 2012, 17:02
Новият данък върху лихвите ще се внася на тримесечие става ясно от текстове в преходните и заключителни документи на Закона за ДДС, с които се въвежда промяната.
Проектът, предложен от правителството, бе внесен днес в парламента. Предвижда се доходите от лихви по влогове и депозити в търговски банки и в клонове на чуждестранни банки, установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да бъдат изключени от обхвата на необлагаемите доходи и от 1 януари 2013 г. тези доходи да станат облагаеми.
Промяната се въвежда със заличаване на съответната точка в чл.13 ЗДДФЛ, уреждащ необлагаемите доходи.
Единственото пояснение, че става дума само за срочни депозити, каквито уточнения направи днес председателката на бюджетната комисия Менда Стоянова, гласи: "Не се облагат с окончателен данък доходите от лихви по разплащателни сметки в търговски банки и в клонове на чуждестранни банки, установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“ При това положение не става ясно дали от обхвата на данъка са изключени например детските влогове, както и различните сметки със спестовен компонент, които не са разплащателна сметка и не са срочен депозит.
Доходът от лихви по влогове и депозити ще се счита за придобит към датата на начисляване на лихвата. Брутната сума на доходите от лихви ще се облага с окончателен данък в размер 10 на сто. Данъкът ще се удържа и внася от търговските банки в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на лихвата.
Съществена промяна е въвеждането на единното платежно нареждане за данъци и осигуровки (без тези за универсалните фондове). Както е известно, срещу него имаше възражения заради реда на погасяване, в случаите когато лицето има просрочени задължения и не погасява всичко. Това е важно най-вече за хората с прекъснати здравни права. Този въпрос е решен компромисно.Специално за здравноосигурителните вноски се дава възможност на лицата да заявят кое от задълженията си погасяват с оглед запазване на правата им за ползване на здравни услуги. Иначе се предлага да бъде променен редът на погасяване на публичните задължения в чл. 169 от ДОПК, когато длъжникът не е в състояние да погаси всички задължения. Въвежда се поредност на погасяването според падежа на задължението. При повече задължения с един и същ падеж те се погасяват съразмерно.
Друг нов момент, който се предлага с проекта, е намаляването на лихвата за просрочени осигурителни вноски - тя става равна на тази за данъци.


Още от Бизнес
Общото събрание на Асоциация на българските застрахователи преизбра Светла Несторова за Председател на Управителния съвет на Сдружението.
- 21 Ноември 2017, 17:45
Според Института за пазарна икономика през 2018-а година притокът на средства по европрограмите ще даде още тласък на икономи...
БНР - 21 Ноември 2017, 16:50
В момента на Витоша не работи нито един лифт, потвърди пред Радио София Радослав Пеев от “Витоша ски“...
БНР - 21 Ноември 2017, 16:48
Всички от Бизнес
Банков каталог
Клубове
Линковеза реклама | обратна връзка | потребителско споразумение | добави сайт | методика | отговорност | Мобилна версия | Flight Mode

Copyright © 2017 Dir.bg. All rights reserved.